top of page

2023 Coaches

VIBE Ball bg.png

A Yang

Club Director
Head Coach 16-Black & 18-Gold

VIBE Ball bg.png

Izzi Cervantes

Co-Head Coach 14-Black

VIBE Ball bg.png

Irma O'Meara

Co-Head Coach 13-Black

VIBE Ball bg.png

Dan Cervantes

Head of Player Development
Head Coach 18-Black

VIBE Ball bg.png

Katrina Jirik

Co-Head Coach 14-Black

VIBE Ball bg.png

Tony Lee

Head Coach 16-Gold

VIBE Ball bg.png

Rose Letofsky

Head Coach 14-Gold

VIBE Ball bg.png

Yingsel Gyaltsen

Head Coach 15-Black

VIBE Ball bg.png

Savannah Gilmore

Co-Head Coach 13-Black

bottom of page