14-Black

Head Coach: Mary Bice

Giselle Geyer
Hazel Gleason
Evva Jischke

Payton Lefebvre

Phoebe Loth

Mave Quakenbush

Ruby Sommer

Maya Tujillo

Sophia Verdoorn